ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите Общи условия се урежда провеждането на Игра, организирана от „ЕСКЕЙП ЗОУН” ЕООД, наричан накратко ОРГАНИЗАТОР.

Основни понятия:

 „Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 „Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

 „Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 

  1. Условия за провеждане на Играта

1.1. В Играта могат да участват лица, навършили 18-годишна възраст. Лица на възраст между 14 и 18 години могат да участват в Играта, но само с възрастен придружител, и със съгласието на родителя/настойника на детето.

1.2. Играта се провежда в специално предназначено за целта помещение и при задължително спазване на установените правила за участие в нея. Преди започването на играта, всички участници се инструктират за правилата на логическата игра.

1.3. За целите на играта се използва система за видеонаблюдение без записващо устройство, находящи се в помещенията, предназначени за игра. Участниците в играта се информират за наличието на система за видеонаблюдение, която се използва единствено по време на провеждане на играта с цел: предоставяне на инструкции на участниците за разкриване на логическите задачи, незабавно реагиране при наличие на искане от участник да напусне стаята, предназначена за играта, наблюдаване за безопасността на играчите.

1.4. Продължителността на Играта е един астрономически час (60 минути), като в една игра могат да вземат участие минимум две лица и максимум пет лица.

  1. Резервации

2.1. При направа на резервация за Играта участниците доброволно предоставят личните си данни – имена, телефонен номер, електронен адрес. „ЕСКЕЙП ЗОУН” ЕООД  обработва и съхранява личните Ви данни при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съобразно изискванията на българското законодателство и има право да ги използва с цел да ви информира за предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти. Относно защитата на личните данни на участниците в логическата игра на сайта: escapezone.bg има раздел „Защита на личните данни”, в който е поместена подробна информация за субектите на данни.

2.2. Лицето, което прави резервация е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истинността им.

2.3. При невъзможност за явяване и необходимост от отмяна на резервация за Играта, то тя следва да бъде направена в срок най-късно до 48 часа преди уговорения час. В противен случай участниците от съответната група дължат неустойка в размер на 50% от стойността на резервацията. В случай, че участниците закъснеят с повече от 15 минути, от обявеното начало на Играта, уговорената Игра не може да се състои или отмени за провеждане в друг ден и час. В този случай заплатената сума не се възстановява и не може да бъде прехвърлена за друга резервация.

  1. Безопасност

3.1. Всеки участник в Играта ще бъде инструктиран предварително и ще трябва да подпише декларация, с която се съгласява да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта.

3.2. Участието в играта е на собствена отговорност и Организаторът не носи никаква отговорност за щети причинени на участниците при неспазване на правилата. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те са свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението или са резултат от проявена небрежност от страна на участниците. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира обезщетение в случай на умишлено повреждане от страна на участниците на инструменти, съоръжения и оборудване, които са част от помещението и играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай на неспазване на правилата. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

3.3. В Играта не могат да участват лица със сърдечно-съдови проблеми, страдащи от клаустрофобия, хипертония и др., бременни жени, както и лица, в нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества и лица с ниско ниво на лична хигиена или такива с агресивно поведение.  Организаторът  не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, са предприели участие в Играта.

3.4. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият може да прекрати участието си в Играта по всяко време и да напусне помещението, ако е необходимо придружен от друг участник. В този случай, ако желаят, останалите участници могат да продължат участието си в започналата вече игра. В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците Организаторът на играта, може да вземе решение за нейното преждевременно прекратяване.

3.5. В играта не е разрешено аудио и видео заснемането, правенето на снимки и участниците се задължават да не разкриват никакви детайли от естеството на играта директно, индиректно или чрез интернет и социалните мрежи. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална. Забранява се копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

  1. ВАУЧЕРИ ЗА ИГРА

4.1          ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД предлага възможност за закупуване на ваучери за игра, при които се предплаща стойността на цялата игра за съответния брой играчи.

4.2          Всеки ваучер, издаден от ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД, притежава уникален идентификационен код, стоящ в дясната част на ваучера. Ваучерът не е поименен, поради което за издаването му не се събират лични данни на лицето което ще го ползва.

4.3          Всеки ваучер важи за определен брой играчи и за определен срок на валидност, изписани върху ваучера.

4.4          Ваучер, издаден от ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД, може да бъде използван за заплащане на една резервация за игра организирана от ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД в периода на валидност на ваучера.

4.5          Ваучерът не може да бъде преизползван при отмяна на резервация, заплатена с него, както и при неявяване на играчите в часа на играта.

  1. ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/EО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ):

5.1. Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е „Ескейп Зоун” ЕООД, ЕИК 203950539, седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Руски” № 45, тел. 0899887807,  email: info@escapezone.bg

5.2. Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни – имена, електронна поща, IP адрес,  телефонен номер и др.

5.3. Целите за които се събират, съхраняват и обработват личните данни: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.

5.4. Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга.

5.5. Предоставените лични данни не се предоставят или разкриват извън организацията, както и не се предават (трансферират) в други държави.

5.6. Срок, за който ще се съхраняват личните данни: пет години от датата на даденото съгласие от субекта на данни.

5.7. Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

5.8. Във връзка със събирането и обработването на личните данни, всеки субект на лични данни има следните права:

– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от администратора на данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;

– имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

– имате право да поискате от администратора на данни да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;

– имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.

– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора

– имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

– при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

5.8. При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане по пощата, на адрес: град Пловдив, бул. „Руски” № 45, или на следния email: info@escapezone.bg.

– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че „Ескейп Зоун” ЕООД няма да може да изпраща на клиента си съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената от клиента електронна поща.

– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че „Ескейп Зоун” ЕООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

5.9. Всеки субект на лични данни, който счита, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни.

5.10. Съществуване на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните: „Ескейп Зоун” ЕООД изпраща автоматизирано имейл съобщение във следните случаи: при осъществяване на резервация, на посочената електронна поща на клиента се изпраща имейл за „Добре дошъл“, поздравителен имейл на рождения ден, официален празник, промяна на настоящите общи условия и др.

5.11. Когато „Ескейп Зоун” ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.).

5.12. Освен в настоящите Общи условия, информация на субектите на лични данни и прозрачността на обработването им се съдържа на escapezone.bg, меню полезна информация, раздел защита на личните данни.

ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД си запазва правото да променя правилата на играта и общите условия за което ще информира своите клиенти.