ЗАЩИТА НА ЛИЧНИTE ДАННИ

ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЕСКЕЙП ЗОУН ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТНОСНО СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТАКИВА ДАННИ И ЗА ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 95/46/EО (ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ):

Данни, които идентифицират администратора и координати за връзка с него са следните: Администратор на предоставяните от клиента лични данни е „Ескейп Зоун” ЕООД, ЕИК 203950539, седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Руски” № 45, тел. 0899887807,  email: info@escapezone.bg

Категориите лични данни, които се обработват са „обикновени” лични данни – имена, електронна поща, IP адрес,  телефонен номер и др.

Целите за които се събират, съхраняват и обработват личните данни: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.

Обработването на личните данни се основава на съгласие на субекта на лични данни, съобразно разпоредбата на чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно – субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели. Обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга.

Предоставените лични данни не се предоставят или разкриват извън организацията, както и не се предават (трансферират) в други държави.

Срок, за който ще се съхраняват личните данни: пет години от датата на даденото съгласие от субекта на данни.

Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

Във връзка със събирането и обработването на личните данни, всеки субект на лични данни има следните права:

– имате право да поискате копие от Вашите лични данни от администратора на данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;

– имате право да прехвърлите личните си данни на друг администратор на лични данни, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

– имате право да поискате от администратора на данни да коригира без ненужно забавяне неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални. За целите на коригиране или допълване на личните Ви данни трябва да подадете отделна декларация, в която да посочите актуални лични данни;

– имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество. Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

– имате право да поискате администратора на личните Ви данни, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Ако администраторът откаже да ограничи личните Ви данни, той следва да направи това само изрично и в писмен вид, като се мотивира за законосъобразната причина за този отказ.

– имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време с отделна молба, депозирана пред администратора

– имате право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

– при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото известие за защита на данните, ще Ви предоставим ново известие за защита на данните и когато и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новото обработване.

При оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни, всеки субект на лични данни може да го направи по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието може да стане по пощата, на адрес: град Пловдив, бул. „Руски” № 45, или на следния email: info@escapezone.bg.

– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целите, посочени по-горе ще има за резултат това, че „Ескейп Зоун” ЕООД няма да може да изпраща на клиента си съобщения и свои издания с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с него по въпроси, свързани с клиентската програма по електронен път, на посочената от клиента електронна поща.

– Оттеглянето на съгласието за обработка на данните за целта, посочени по-горе ще има за резултат това, че „Ескейп Зоун” ЕООД няма да може да контактува с клиента си по въпроси, свързани с клиентската програма, на посочения от него мобилен телефон, както и да му изпраща sms съобщения и съобщения чрез приложението Viber с рекламна, търговска и маркетингова цел.

Всеки субект на лични данни, който счита, че е налице нарушаване на правилата за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защитата на личните данни.

Когато „Ескейп Зоун” ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.).

В escapezone.bg, раздел защита на личните данни са качени документи, които ще ви дадат допълнителна информация за Вашите права и начинът да бъдат упражнени.

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

„ЕСКЕЙП ЗОУН” ЕООД, e дружество със следната дейност: организиране и провеждане на логически игри, семинари и тренинги в сферата на развитието на личностния потенциал, организира и провежда обучения, тимбилдинг и лекции, развива консултантска, рекламна и издателска дейност.

Данни за контакт с „ЕСКЕЙП ЗОУН” ЕООД, ЕИК 203950539:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: град Пловдив, бул. „Руски” № 45

Телефон: 0899 887807

Ел. поща: info@escapezone.bg

Интернет страница: escapezone.bg

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните / Отговорник по защита на данните:

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: alexandra.galabova@escapezone.bg

Тел: 0899887807

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни: „обикновени” лични данни: имена, адрес, електронна поща, IP адрес, телефонен номер и други.

Специални категории данни, които обработваме: няма

Източник: данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Обработването се основава на съгласие на субекта на лични данни;

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните: законосъобразно и целесъобразно обработване на личните данни при дадено съгласие на субекта на лични данни, което съгласие е свободно изразено, конкретно, информирано, недвусмислено дадено, както и в случай на изрично изявление или ясно потвърждаващо действие. При събиране, обработка и съхраняване на лични данни се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, изпълнявайки задълженията си съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и съобразно изискванията на българското законодателство.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с описаната и качена на сайта на администратора Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

„Ескейп Зоун” ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица  без предварително да получи от Вас съгласие.

Период на съхраняване на данните

„Ескейп Зоун” ЕООД ще съхранява Вашите лични данни пет години след предоставянето им, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин, посочен в Процедура за съхранение и унищожение на данните, публикувана на уебсайта на администратора на данни.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „Ескейп Зоун” ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „Ескейп Зоун” ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от „Ескейп Зоун” да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „Ескейп Зоун” ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от „Ескейп Зоун” ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „Ескейп Зоун” ЕООД  (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на „Ескейп Зоун” ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук: escapezone.bg, в раздел защита на личните данни.

Онлайн декларация за поверителност

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

“Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;”.

Защо „Ескейп Зоун” ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим съответната услуга, а именно: организиране и провеждане на логически игри, семинари и тренинги в сферата на развитието на личностния потенциал, организира и провежда обучения, тимбилдинг и лекции, развива консултантска, рекламна и издателска дейност е необходимо да съберем лични данни за следните цели: регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „Ескейп Зоун” ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел дапридобием някаква облага.

„Ескейп Зоун” ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от „Ескейп Зоун” ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Името на организацията ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп като: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

„Ескейп Зоун” ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

 • В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни;
 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните/отговорното лице по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „Ескейп Зоун” ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук  или да отправите искане на посочените контактни данни на „Ескейп Зоун” ЕООД, или директно на посочените контакти данни на Длъжностно лице по защита на данните/ Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: субектът на данни да се легитимира с имена и електронна поща.

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: град Пловдив, бул. „Руски” № 45

Телефон: 0899 887 807

Ел. поща: info@escapezone.bg  

Интернет страница: escapezone.bg

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук

Ел. поща: alexandra.galabova@escapezone.bg

Тел: 0899887807

Тази политика се отнася до бисквитки и уебсайтове, поддържани от „Ескейп Зоун” ЕООД, ЕИК 203950539, дружество със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Руски” № 45 и администриращо сайта escapezone.bg.

„Ескейп Зоун” ЕООД, събира и автоматично използва данни, съдържащи се в ползваните от администратора бисквитки. Бисквитките са файлове с информация, включващи неограничено текстово съдържание, които се съхраняват в компютрите на потребителя с цел подобряване работата със съответния уебсайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уебсайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер. Някои от нашите рекламодатели могат да изберат свои собствени рекламни мрежи и биха могли да използват бисквитка за проследяване на целите.

Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уебсайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уебсайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уебсайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.

Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен. С настоящата, „Ескейп Зоун” ЕООД, декларира, че личните данни, които се събират, ще бъдат използвани единствено за целите, посочени в Общите условия, публикувани на сайта на администратора, както информацията подробно описана в секцията защита на личните данни.

По правило приложенията, използвани за сърфиране в уебсайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на приложението (уеб браузъра). Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър.

Версия Дата Описание Автор Одобрил
01 23.05.2018 Александра Гълъбова

Аз, долуподписан/ият/та

…………………………………………………………………………………………………

(име на субекта на данните, друга информация за идентификация),

с настоящото декларирам, че давам съгласие на „Ескейп Зоун” ЕООД, ЕИК 203950539, седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Руски” № 45, в качеството си на администратор.

да обработва моите лични данни във връзка със следната цел:

регистрация и участие в организирани логически игри, както и получаване на информация относно предстоящи оферти свързани с предлаганите услуги и продукти, с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и с цел контакт с клиентите по въпроси, свързани с клиентска програма и ползването на „бисквитка”.

Личните данни които предоставям са три имена, електронен адрес, телефон за контакт, IP адрес.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време, съобразно Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните – приложен.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.

Подпис на субекта на данните:

Дата:

Получено от:……………………………………………………….на……………………………………….