Общи условия на играта “Спечели ваучер за 50% отстъпка за посещение на Escape Zone Plovdiv”

 

 

УЧАСТВАЙ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРАТА НА ESCAPE ZONE И ИМАШ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СПЕЧЕЛИШ ВАУЧЕР ЗА 50% ОТСТЪПКА В НАШАТА ПЪРВА СТАЯ „ТАЙНАТА НА ПРОФЕСОРА“

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ИГРАТА?

В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили поне 13 години, на територията на България, с изключение на служителите на Ескейп Зоун Еоод, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за спечелване на наградите. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.

КАК КЛИЕНТЪТ ЗАЯВЯВА УЧАСТИЕ ?

Участникът трябва да отговори правилно на въпроса „Колко пъти виждаш логото на Escape Zone на снимката?“,  провеждаща се на адрес: https://www.facebook.com/escapezoneplovdiv , както и да въведе реален e-mail адрес при своята регистрация за участие.

След провеждане на томбола, петима от отговорилите правилно на въпроса, ще бъдат наградени с по един ваучер за 50% отстъпка за посещение на първата ескейп стая в Escape Zone Plovdiv – Тайната на Професора.

КОГА ЩЕ СЕ ОБЯВИ ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК?

Тегленето на печелившите участници ще се състои на 14.07.2016 г и печелившите ще бъдат обявени в 15:00ч на 14.07.2016 на официалната страница на Escape Zone Plovdiv във Фейсбук тук https://www.facebook.com/escapezoneplovdiv

 

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

03.07.2016 – 13.07.2016г.

 

За допълнителна информация:

Escape Zone Plovdiv – Тайната на Професора

www.escapezone.bg

e-mail: info@escapezone.bg

 

Общи условия на играта “ Спечели ваучер за 50% отстъпка за посещение на Escape Zone Plovdiv ”

 1. Общи условия
 2. Настоящите условия за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Спечели ваучер за 50% отстъпка за посещение на Escape Zone Plovdiv ” – Пловдив („Играта“).
 3. Организатор на Играта, е: „Ескейп Зоун Еоод ”, със седалище и адрес на управление: Пловдив – 4020, Бул. „Руски” 45 Б, ЕИК 203950539, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
 4. Играта ще бъде проведена от 03.07.2016 г. до 13.07.2016 г. („Период на Играта“). Участниците трябва да отговорят правилно на въпроса в периода на провеждане на играта, която ще се проведе от 03.07.2016 г. до 13.07.2016 г. на страницата на Escape Zone Plovdiv във Фейсбук:

https://www.facebook.com/escapezoneplovdiv

 1. Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

ІІ. Право на участие

 1. В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили поне 13 години, на територията на България, с изключение на служителите на Ескейп Зоун Еоод, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) („Участник/ци“). Не се допуска участие от фалшиви e-mail адреси и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за спечелване на наградите. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
 2. Участие в Играта е възможно при спазване на Правилата. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

ІІІ. Условия за участие

 1. За да участва лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе, то трябва да отговори правилно на въпроса „Колко пъти виждаш логото на Escape Zone на снимката?“ и въведе своя e-mail адрес, при което автоматично участва в томболата за определянето на печелившите.
 2. За да се включи и участва в Играта, всеки Участник който отговаря на условията по т. 5 по-горе, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
  •     Участникът трябва да изпълни условията по т. 7 по-горе;
  •     С участието си в Играта, Участникът се съгласява с настоящите Правила на играта.
  •     Всеки Участник има право да играе 1 (един) път.

Всеки участник има право да спечели само 1 награда /ваучер/

 1. Награди
 2. Всеки Участник, който е изпълнил условията посочени в т.7 за участие в Играта, в съответствие с Правилата, има право да участва в томболата за определянето на печелившите и да спечели следната награда:
  •     ваучер за 50% отстъпка за посещение на Escape Zone Plovdiv– Тайната на Професорa

Ваучерът следва да бъде използван до 31.08.2016г.

 1. Определяне на печеливши Участници
 2. Определянето на печелившите ще се извърши на 14.07.2016г. на случаен принцип след провеждане на томбола. При определянето на печелившите за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.
 3. За печеливши ще бъдат обявени 5 /пет/ броя от участниците, които са изпълнители условията посочени в т.7, в съответствие с правилата на играта, и са изтеглени в томболата посочена в т.10.
 4. Имената както са посочени във фейсбук страницата на Участниците, които са спечелили награда по реда на т. 10 по-горе, ще бъдат публикувани във Facebook страницата на Escape Zone Plovdiv на адрес:  https://www.facebook.com/escapezoneplovdiv. Ако Организаторът не получи от печелившия имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока посочен в т. 13, Участникът губи правото да получи наградата си.
 5. Всеки Участник, спечелил награда по реда на т. 11 по-горе, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: info@escapezone.bgв срок до 7 (седем) дни, считано от датата на обявяване на печелившите, съгласно т.10 по-горе.
 6. С имейла по т. 13 печелившите Участници трябва да изпратят на Организатора своите данни за обратна връзка: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка
 7. Участници, с които „Ескейп Зоун“ ЕООД„ не може да осъществи контакт, тъй като те не са изпратили имейла съобразно условията на т. 13, губят правото си да получат награда.
 8. Наградите се получават в Escape Zone, адрес: бул. Руски 48, Плодив. При получаване на наградата Участникът трябва да представи лична карта за верификация.
 9. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградите да се уточняват индивидуално и със спечелилите Участници, ако това е необходимо.
 10. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 11. Всеки ваучер за 50% отстъпка може да се приложи еднократно за 1 игра в Escape Zone Plovdiv, в която могат да участват от 2 до 5 броя участници.
 12. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.

VІ. Ограничаване на отговорността

 1. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми. Организаторът отговаря само за вреди причинени поради умисъл и груба небрежност, които водят до нарушаване на основни задължения по настоящите Правила. Това не важи за случаите, когато е засегнат животът или здравето на Участниците.
 2. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.
 4. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 5. Организаторът си запазва правото да избере резервни победители, в случай че има нарушаване на настоящите Правила от страна на избрания за спечелил Участник. Изборът на нов печеливш Участник ще се извърши най-късно в срок от 10 дни от публикуване на първоначално изтегления печеливш и ще бъде обявено на Facebook страницата на Escape Zone на адрес: https://www.facebook.com/escapezoneplovdiv като спрямо спечелилия нов Участник ще се прилагат изискванията, посочени в раздел V по-горе, съответно.
 6. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Играта по каквито и да било причини.
 7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от него.
 8. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 9. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 10. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

VII. Лични данни

 1. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) („ЗЗЛД“).

VIII. Други

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите Правилата на Играта.
 2. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата и Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно.

С участието си в настоящата Игра Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила.